آرشیو تگها: تخریب عمدی

مطالبه خسارت های مادی و افت قیمت در تخریب خوردو

شعبه دادگاه

در صورتی که در اثر عمل تخریب عمدی خودرو خساراتی به آن وارد، این خسارت اعم از خسارت مادی وارده به آن و خسارت ناشی از افت قیمت می باشد.

بیشتر بخوانید »