آرشیو تگها: تراکنش مالی حساب بانکی

تراکنش مالی حساب بانکی اشخاص اعم از متهم ، محکوم علیه و غیره

مقصود از کنترل حساب بانکی در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستانی کل کشور

منظور از کنترل حساب بانکی اشخاص از جمله متهم در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و این امر تا چه حد به مقام قضایی اختیار می دهد؟

بیشتر بخوانید »