آرشیو تگها: تسبیب در جنایت

مجازات سگ گردانی در اماکن عمومی و دخالت دادستان در آن

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا سگ گردانی منجر به تسبیب در جنایت، اخلال در نظم و آسایش عمومی یا حرکات غیر متعارف و تهدید علیه بهداشت عمومی، جرم و قابل مجازات است؟

بیشتر بخوانید »