آرشیو تگها: تعارض اسناد مالکیت اراضی

شرط تحقق جرم معامله معارض تعارض دو سند رسمی معامله مال غیرمنقول است (رأی وحدت رویه ۴۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

در نقاطی که ثبت معاملات اموال غیرمقنول اجباری گردید، معامله معارض در صورتی واقع می شود که هر دو معامله اول و دوم با سند رسمی صورت گرفته باشد.

بیشتر بخوانید »