آرشیو تگها: تعهد مبهم

شرط صدور اجراییه ثبتی سند رهنی بانک (نظریه ۱۳۲۶)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا منجز بوده تعهد اسناد رهنی بانک، شرط صدور اجراییه ثبتی با مبلغ معین است ولی نسبت به تعهدات مشروط و مجمل و مهم صدور آن ممنوع است؟

بیشتر بخوانید »