آرشیو تگها: تفسیر ماده 391 قانون مدنی

تفسیر ماده 391 قانون مدنی در مفهوم غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع که مشتری حق دارد در صورت جهل به بیع آن را از بابیع مطالبه نماید.