آرشیو تگها: تقاضای اعاده دادرسی

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم قائم به شخص ایشان نیست (رأی وحدت رویه ۸۲۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم برابر رأی وحدت رویه 825-1401/7/26 قائم به ایشان نبوده و معاون وی و دادیار مجری حکم نیز چنین حقی دارد

بیشتر بخوانید »

شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی

شعبه دادگاه

مطابق رویه قضایی دادگاه های تجدیدنطر کتمان سند از متقاضی درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی مهم و اساسی باشد تا تقاضای مزبور برابر بند 7 ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید »