آرشیو تگها: تنفیذ عزل وکیل

دعوای تنفیذ عزل وکیل بعد از ارسال اظهارنامه عزل به وکیل سند وکالتنامه که از سوی موکل اقامه می شود در زمانی که وکیل عزل خود را نمی پذیرد.

شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

شعبه دادگاه

حق عزل وکیل توسط موکل زمانی ساقط می شود که به حکم ماده 679 قانون مدنی شرط ضمن عقد خارج لازم مستقل از عقد وکالت به صورت واقعی منعقد شود.

بیشتر بخوانید »