آرشیو تگها: تنفیذ عزل وکیل

دعوای تنفیذ عزل وکیل بعد از ارسال اظهارنامه عزل به وکیل سند وکالتنامه که از سوی موکل اقامه می شود در زمانی که وکیل عزل خود را نمی پذیرد.