آرشیو تگها: تکالیف قاضی کشیک

تحقیقات مقدماتی روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود تحقیقات مقدماتی از شخص روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 31 مرداد 1398 رئیس قوه قضاییه مکمل آيين نامه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها است.

بیشتر بخوانید »