آرشیو تگها: جرائم خاص سربازان

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: در صورت انکار اتهام توسط متهم و نبود دلیل خلاف آن، اعترافات و اظهارات متهم یا متهمین دیگر پرونده علیه وی،دلیل محسوب نشده و فاقد حجیت شرعی می باشد.

بیشتر بخوانید »