آرشیو تگها: جرم شرب خمر

مجازات خرید مشروب الکلی برای مصرف و شرب آن

نشست قضايی قضات دادگستری

خرید مشروب الکلی و شرب آن ها، تعدد مادی جرم محسوب نشده و تنها مجازات حد شرعی جرم شرب خمر را دارد زیرا خرید برای استعمال بوده است

بیشتر بخوانید »

توبه متهم قبل از اثبات جرم مصرف مسکر

شعبه دادگاه

آیا توبه متهم قبل از اثبات جرم مصرف مسکر یا شرب مسکر یا شرب خمر، اقرار ضمنی عند الحاکم به مصرف آن بوده و موجب سقوط حد شرعی آن نخواهد بود؟

بیشتر بخوانید »