آرشیو تگها: جرم لواط

جرم لواط

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت دوم)

مقالات آیین دادرسی کیفری

قسمت دوم مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو به مقدماتی در جرائم 7 و 8 و درجه بندی مجازات ها می پردازد که مقدمه مباحث بعد است

بیشتر بخوانید »