آرشیو تگها: جرم واحد

مجازات خرید مشروب الکلی برای مصرف و شرب آن

نشست قضايی قضات دادگستری

خرید مشروب الکلی و شرب آن ها، تعدد مادی جرم محسوب نشده و تنها مجازات حد شرعی جرم شرب خمر را دارد زیرا خرید برای استعمال بوده است

بیشتر بخوانید »