آرشیو تگها: جریمه

محکوم واقعی

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: برای مبارزه با جرم، باید به شناسایی علل ارتکاب آن که از جمله نابرابری توزیع ثروت در جامعه است، برآمد و متعاقب آن نسبت به رفع آن منطقی آن کوشید.

بیشتر بخوانید »