آرشیو تگها: جعل در سفيد امضاء

سوء استفاده کارفرما از سفید امضاء و سفید مهر کارگر (نظریه ۳)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کارفرمایی که از برگ سفید امضای کارگر بابت تسویه و مفاصا حساب، بر خلاف توافق به ضرر کارگر استفاده نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء گردید.

بیشتر بخوانید »