آرشیو تگها: جنبه عمومی جرم

مطالبه دیه تصادف سال های گذشته

نشست قضايی قضات دادگستری

مطالبه دیه تصادف ده سال قبل با وصف شمول مرور زمان نسبت به آن و تکالیف دادسرا و دادگاه کیفری با لحاظ تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف، جرم واحد بوده و تعیین دو مجازات برای آن مغایر قانون است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

جرائم بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف که منجر به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی می شود، عمل واحدی است که نتایج متعدد دارد و واجد یک مجازت خواهدبود.

بیشتر بخوانید »