آرشیو تگها: حبس محکوم علیه

انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه مشورتی ۳۶۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت عدم امکان استفاده از مازاد عین مرهونه، برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی ممکن است.

بیشتر بخوانید »

حدود اختیارات قاضی در اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نظریه مشورتی ۲۱۵۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حدود اختیارات قاضی دادگاه و اجرای احکام مدنی دادگاه ها و شورای حل اختلاف چیست؟

بیشتر بخوانید »

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به نحوه اجرای محکومیت های مالی اعم از مدنی، جزایی، تعزیراتی و حبس و اعسار محکوم علیه حکم می باشد.

بیشتر بخوانید »