آرشیو تگها: حرمسرا

سوغات دو همسفر

خاطره

سوغات ناصرالدین شاه ایران و امپراطور ژاپن بعد از سفر به اروپای صنعتی و پیشرفته آن روز و آثار دستورات آنان بعد از بازگشت به کشور چه بود؟

بیشتر بخوانید »