آرشیو تگها: حریم خصوصی

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

در اجرای ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1388 آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 21 آبان 1393 توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷

قانون

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن دسترسی افراد به اطلاعات مؤسسات عمومی و خصوصی عمومی آزاد شد.

بیشتر بخوانید »