آرشیو تگها: حضور قاضي مشاور در دادگاه خانواده

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده (رأی وحدت رویه ۷۴۱)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: در حوزه قضایی دادگاه بخش، این دادگاه به جانشینی از دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند که کسب نظر قاضی مشاور زن الزامی نیست.

بیشتر بخوانید »