آرشیو تگها: حمل و نگهداری غیر مجاز بی سیم

مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم

بی سیم

قضاوت آنلاین: در خصوص جرم بوده یا نبوده اعمال حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم، نوع و میزان مجازات این اعمال، بحث هایی مطرح است و رویه قضایی در مورد آن واحد نیست.

بیشتر بخوانید »