آرشیو تگها: خسارت ناشی از جرم

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: مطالبه خسارت مازاد بر دیه ارتباطی به نوع بیمارستان محل درمان مصدوم و یا میزان هزینه درمانی وی ندارد زیرا باید او سلامتی قبل از حادثه را بازیابد.

بیشتر بخوانید »

حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

شعبه دادگاه

در مورد خسارت مازاد بر دیه نظیر مطالبه هزینه های درمانی رویه قضایی واحد نیست و عده ای از قضات عقیده به دریافت آن داشته اما برخی مخالف آنند.

بیشتر بخوانید »