آرشیو تگها: دادگستری نوین

از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری نوین

کاخ دادگستری

عدلیه ایران، در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله، پس از كودتای 3 اسفند 1299 توسط سید ضیاء، دو بار در دوره رضاخان توسط علی اکبر داور منحل شد.

بیشتر بخوانید »