آرشیو تگها: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

بازگشت به خویش

خاطره

خاطره دکتر محمد جواد شریعت پناهی از دوره ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که در ابتدای انتصاب چه ایده ای داشت و در بعد از چند سال ریاست چه نظری

بیشتر بخوانید »