آرشیو تگها: دعوای تمکین

اگر مقدمات تمکین زوجه فراهم نباشد وی مکلف به تمکین نیست

آراء دادگاه خانواده

قضاوت آنلاین: مقدمه تمکین زوجه فراهم بودن مقدمات آن است.اگر این مقدمات فراهم نباشد، وی مکلف به تمکین نیست لذا اگر زوجه دعوی تمکین طرح کند محکوم به بطلان است.

بیشتر بخوانید »