آرشیو تگها: دیدگاه دکتر ربیعا اسکینی در قانون صدور چک