آرشیو تگها: رأی دادگاه در خیانت در امانت

نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

شعبه دادگاه

آیا درج کلمه امانت در فاکتور فروش طلا دلیل وجود رابطه امانی بوده و عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار و عدم استرداد طلاها خیانت در امانت است؟

بیشتر بخوانید »