آرشیو تگها: رجوع به مهریه

موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه ۱۱۷۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره خانواده در قالب درخواست و در دادگاه با دادخواست ولو با درج نام زوجین در ستون خواهان صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید »

سند رسمی صلح مهریه، تا زمانی که باطل نشود، معتبر است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

سند رسمی صلح مهریه تا زمانی که از اعتبار ساقط نشود، به حکم مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و تمام مراجع به اعتبار می دهند.

بیشتر بخوانید »