بایگانی برچسب: رفتار مجرمانه مشترک

مقصود از عبارت مواد مذکور در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در بند ت ماده ۴۵ الحاقی این قانون چیست؟ (نظریه ۲۱۶۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفاوت مواد 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و مراد قانونگذار از عبارت مواد مذکور در ماده 8 این قانون در بند ت ماده 45 الحاقی به قانون مزبور چیست؟

ادامه نوشته »