آرشیو تگها: زمین موات

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سند مالکیت

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 20 آذر 1390 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید »