آرشیو تگها: ساماندهی اسناد

دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی مصوب 27 مهر 1399 شورای اجرایی فناوری

بیشتر بخوانید »