آرشیو تگها: سند نکول شده

جواز خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مشروعیت شرعی خسارت تأخیر تأدیه از سوی شهرداری از شهروندانی که اسناد موضوع آن دین یا غیر دین بوده است ولی نکول گردید

بیشتر بخوانید »