آرشیو تگها: شرایط قسم خورندگان

شرایط پذیرش سوگند صغیر در اثبات قتل عمدی مستوجب قصاص با قسامه (نظریه ۸۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه قتل عمدی واقع گردد و اثبات آن از موارد لوث تشخص داده شود و از میان عده پنجاه نفر از قسم خورندگان، تعدادی از آنان در زمان قتل صغیر و دارای 8 یا 10 سال سن بوده که در زمان قسامه کبیر شده باشند، با جمع شرایطی می تواند با قسامه آنان حکم به قصاص قاتل صادر کرد.

بیشتر بخوانید »