آرشیو تگها: شرب مسکر

مجازات خرید مشروب الکلی برای مصرف و شرب آن

نشست قضايی قضات دادگستری

خرید مشروب الکلی و شرب آن ها، تعدد مادی جرم محسوب نشده و تنها مجازات حد شرعی جرم شرب خمر را دارد زیرا خرید برای استعمال بوده است

بیشتر بخوانید »

مشروب ساز خودکار انسان

سندرم مشروب‌ سازی خودکار

مستی بدون مصرف مسکر که به سندرم ABS یا سندرم مشروب‌ سازی خودکار یا سندرم تخمیر روده‌ای معروف است چیست، دلایل و راه های درمان آن کدام است؟

بیشتر بخوانید »