آرشیو تگها: شرب مشروب الکلی

اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی

نشست قضايی قضات دادگستری

امکان اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی مستند به نظریه پزشکی قانونی، نتیجه مثبت تست الکل سنج تنفسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده

بیشتر بخوانید »

مجازات خرید مشروب الکلی برای مصرف و شرب آن

نشست قضايی قضات دادگستری

خرید مشروب الکلی و شرب آن ها، تعدد مادی جرم محسوب نشده و تنها مجازات حد شرعی جرم شرب خمر را دارد زیرا خرید برای استعمال بوده است

بیشتر بخوانید »