آرشیو تگها: شرط انفساخ قرارداد

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات شماره ۱۸۵، ۳۰۵۱ و ۷۱۱۱)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا انفساخ قرارداد و آثار این شرط و آیین دادرسی آن در سه نظریه مشورتی اداره حقوقی پایان بخش رویه های قضایی مرتبط با شرط مزبور است.

بیشتر بخوانید »

انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

شعبه دادگاه

شرط فاسخ در قرارداد مانع انتقال مورد معامله توسط خریدار نبوده، در صورت تحقق شرط، هریک از طرفین حق رجوع به یکدیگر داشته و مال مورد انتقال، در حکم تلف خواهدبود.

بیشتر بخوانید »