آرشیو تگها: شرط ضمن اقاله

با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست بلکه نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول جداگانه است

شعبه دادگاه

عقدی که با اقاله فسخ شود ولی ضمن آن بر یکی از طرفین شرط شود که هرگاه متعهد در موعد مقرر به شرط عمل نکند، عقد منحل شده مجدد نافذ و معتبر گردد، این شرط باطل نیست.

بیشتر بخوانید »