آرشیو تگها: شرط فاسخ عقد

انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

شعبه دادگاه

شرط فاسخ در قرارداد مانع انتقال مورد معامله توسط خریدار نبوده، در صورت تحقق شرط، هریک از طرفین حق رجوع به یکدیگر داشته و مال مورد انتقال، در حکم تلف خواهدبود.

بیشتر بخوانید »