آرشیو تگها: شرط وکالت ضمن عقد خارج لازم

اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط اعتبار اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم در نظریه مشورتی 1253 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صورت مشروط بیان گردید.

بیشتر بخوانید »

شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

شعبه دادگاه

حق عزل وکیل توسط موکل زمانی ساقط می شود که به حکم ماده 679 قانون مدنی شرط ضمن عقد خارج لازم مستقل از عقد وکالت به صورت واقعی منعقد شود.

بیشتر بخوانید »