آرشیو تگها: شرکت منحله

شرایط اقامه دعوی علیه شرکت تجاری منحله

شعبه دادگاه

خوانده دعوی علیه شرکت تجاری منحله چگونه تعیین می شود و در دادخواست چه عباراتی باید قید گردد تا دعوی قبول دادگاه واقع شده به قرار عدم استماع ختم نشود؟

بیشتر بخوانید »