آرشیو تگها: صدور بیمه نامه

صدور بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه