آرشیو تگها: صدور چک به حساب مسدود

صدور چک به حساب مسدود در حکم صدور چک بلامحل است (نظریه مشورتی شماهر 295 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور چک به علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، موجب مجازات ماده 7 این قانون است، ولی صدور چک به حساب مسدود، در حکم صدور چک بلامحل محسوب و موجب تشدید مجازات است.

بیشتر بخوانید »