آرشیو تگها: صدور چک به نمایندگی

خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که از سوی نماینده شخصی حقوقی صادر شود، خوانده دعوای مطالبه وجه چک و مسئول پرداخت آن کیست و خواهان باید دعوا را علیه چه شخصی اقامه کند؟

بیشتر بخوانید »