آرشیو تگها: صغار

صغار

تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه ۳۶۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سن بلوغ صغیر بالغ با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 این ماده چه تأثیری در دعاوی مالی و غیر مالی و دخالت در امور مالی او دارد؟

بیشتر بخوانید »