آرشیو تگها: صورتمجلس تفکیکی

نحوه تملک اطاق سریداری در مشاعات ساختمان (مشاوره قضایی ۴)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: چنانچه در اثر اشتباه مهندس طراح ساختمان یا مأمور ثبت، محل اختصاصی به عنوان اطاقک سریداری ثبت شود، آیا می توان آن را از حالت مشاعی خارج کرد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »