آرشیو تگها: ضرب المثل فارسی

از این ستون تا آن ستون فرج است

نجات

قضاوت آنلاین: در زبان فارسی، مثل های پر نغزی است که در بردارنده نکات آموزنده می باشد ولی شرط استفاده بجا و صحیح از هریک آن است که باید وجه تسمه آنها را دانست.

بیشتر بخوانید »