آرشیو تگها: ضمائم دادخواست

ضمائم دادخواست مراحل بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی

عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه ۹۴۷۰۰)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عدم ابطال تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه و تکلیف نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

بیشتر بخوانید »