آرشیو تگها: طرح دعوي اعسار ضمن دعوي اصلي

طرح دعوی اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی داین (رأی وحدت رویه 722)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: مدیون می تواند در اثناء رسیدگی به دعوای داین، دعوای اعسار و تقسیط از خواسته را مطرح و دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان هر دو دعوی اصلی و متقابل است.

بیشتر بخوانید »