آرشیو تگها: طلب وکیل از موکل

با همه بله، با من هم بله

حکایت و داستان

داستانک «با همه بله، با من هم بله» سرنوشت وکیلی است که برای فرار موکل از پرداخت طلب طلبکارانش، توصیه ای می کند ولی نمی داند که خودش نیز به دامن آن می افتد.

بیشتر بخوانید »