آرشیو تگها: ظرفیت مجاز سرنشین وسیله نقلیه

ظرفیت مجاز سرنشین وسیله نقلیه قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه